Afecta l’alimentació a la dentició?


Després d’observar que cada tipus de dent té una funció diferent, ens plantegem les següents preguntes:

-       Afecta l’alimentació a les nostres dents?

Per comprovar si aquesta afirmació és certa o errònia, l’alumnat ha observat diversos cranis d’animals: cabra, ovella, guineu, rata, gat... A continuació hem preguntat:

-       Quins diferències i quines semblances tenen les dents d’un carnívor i un herbívor?

Per resoldre aquesta pregunta, han fet una estructura cooperativa: el foli giratori, i han anat anotant les seves observacions. Per acabar, els i les portaveus, han comentat en gran grup les aportacions del seu equip.

Afecta l'alimentació a les dents?

Comentaris